Contaminants

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Jyväskylä
Address: Survontie 9 A, Survontie 9 A,FI-40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Fax:


 • Salminen Jani, +358 295 251 608
  E-mail: jani.salminen@syke.fi
  Head of Unit
  Haitallisten aineiden hallinta kiertotaloudessa, haitalliset aineet (kohtalo, riskinarviointi, kunnostaminen) maaperässä, pohjavedessä ja sedimenteissä.


 • Ahkola Heidi, +358 295 251 053
  E-mail: heidi.ahkola@syke.fi
  Researcher
  Haitallisten aineiden tutkimus vesistä, sedimenteistä ja puhdistamolietteestä. Passiivikeräinmenetelmät. Erilaiset haitallisia aineita käsittelevät selvitystyöt.
 • Fjäder Päivi, +358 295 251 434
  E-mail: paivi.fjader@syke.fi
  Researcher
  Ympäristölle haitallisten aineiden ja niiden päästölähteiden tutkimus, puhdistamolietteet, Kansallinen kemikaaliohjelma, Pysyvät orgaaniset yhdisteet, muovit ja haitalliset aineet, lääkeaineet ympäristössä
 • Häkkinen Jani, +358 50 598 8680, +358 295 251 793
  E-mail: jani.hakkinen@syke.fi
  Researcher
  Eniten kuljetettavien kemikaalien ympäristöriskinarviointi. Ympäristövahinkoihin liittyvät kemialliset riskit. Haitallisten aineiden riskinarvioinnit.
 • Högmander Pia, +358 29 525 2028
  E-mail: pia.hogmander@syke.fi
  Researcher
 • Junttila Ville, 
  E-mail: ville.junttila@syke.fi
  Researcher
  Haitallisten ja vaarallisten aineiden seurannat vesiympäristössä ja päästölähteiden kartoitus.
 • Jylhä Henna, +358 504 728 247, +358 295 252 050
  E-mail: henna.jylha@syke.fi
  Researcher
 • Mehtonen Jukka, +358 295 251 421
  E-mail: jukka.mehtonen@syke.fi
  Senior Coordinator
  • Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet (ml. VPD:n prioriteettiaineet); päästöt, Watchlist, riskinarviointi ja ohjeistuksia • Haitallisiin aineisiin kuten lääkeaineisiin ja PFAS-yhdisteisiin liittyviä kartoituksia ja selvityksiä • Kansallisia ja kv-työryhmiä; mm. EU:n Itämeristrategian Policy Area HAZARDS, vesien- ja merenhoito, kansallinen kemikaaliohjelma (KELO)
 • Pyy Outi, +358 295 251 530
  E-mail: outi.pyy@syke.fi
  Leading Expert
  Pilaantuneet maa-alueet ja niiden kartoitus, riskienhallinta, lainsäädäntö ja EU-yhteistyö.
 • Reinikainen Jussi, +358 295 251 551
  E-mail: jussi.reinikainen@syke.fi
  Senior Research Scientist
  pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointi ja -hallinta
 • Rinne Petra, +358 295 251 083
  E-mail: petra.rinne@syke.fi
  Researcher
 • Seppälä Timo, +358 295 251 630
  E-mail: timo.seppala@syke.fi
  Senior Adviser
  Pysyvät orgaaniset yhdisteet, UNEP/UNECE POP-sopimukset, arktinen yhteistyö: vanhentuneiden torjunta-aineiden varastojen käsittely Venäjällä -hanke, PCB, Kansallinen kemikaaliohjelma
 • Siimes Katri, +358 295 251 637
  E-mail: katri.siimes@syke.fi
  Researcher
  Haitallisten aineiden vesistökuormitukseen, pintavesien seurantaan ja tilan arviointiin liittyvät tehtävät: Pintavesien kemiallisen tilan luokittelu, torjunta-aineiden seuranta, kasvinsuojeluaineiden ympäristökäyttäytyminen ja sen mallinnus. Kertymärekisteri.
 • Silvola Matti, +358 295 251 641
  E-mail: matti.silvola@syke.fi
  Development Engineer
 • Sorvari Jaana, +358 295 252 159
  E-mail: jaana.sorvari@syke.fi
  Leading Researcher
  pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointi ja riskinhallinnan ekotehokkuusarviointi, mineraalisten jätteiden ympäristökelpoisuusarviointi
 • Tossavainen Jasmin, +358 295 251 204
  E-mail: jasmin.tossavainen@syke.fi
  Researcher
  Ympäristötilinpitoaineistojen kokoaminen, käsitteleminen ja analysointi sekä ympäristötilinpidon menetelmäkehitykseen osallistuminen sekä tiedonkeruujärjestelmien kehittäminen.
 • Tuomainen Jouko, +358 295 251 701
  E-mail: jouko.tuomainen@syke.fi
  Senior Research Scientist
  asiantuntija, selvitykset pilaantuneen maaperän puhdistamisvastuusta
 • Virkkunen Henri, +358 29 525 2025
  E-mail: henri.virkkunen@syke.fi
  Researcher
 • Vähä Emmi, +358 29 525 1828
  E-mail: emmi.vaha@syke.fi
  Researcher
  Haitallisten aineiden päästöihin, päästöjen vähentämiseen, vesistökuormitukseen ja tilanarviointiin liittyvät tehtävät. Haitallisiin aineisiin liittyvät koordinoivat tehtävät HELCOM PRESSURE -ryhmässä.
 • Äystö Lauri, +358 295 251 843
  E-mail: lauri.aysto@syke.fi
  Researcher
  Lääkeaineiden ja muiden haitallisten aineiden ympäristökuormituksen ja riskien arvioimiseen liittyvät tehtävät.

© Copyright Environmental Administration |  Feedback