Miljöskadliga ämnen

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Jyväskylä
Adress: Survontie 9 A, Survontie 9 A,FI-40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Fax:


 • Salminen Jani, +358 295 251 608
  E-post: jani.salminen@syke.fi
  Enhetschef
  Haitallisten aineiden hallinta kiertotaloudessa, haitalliset aineet (kohtalo, riskinarviointi, kunnostaminen) maaperässä, pohjavedessä ja sedimenteissä.


 • Ahkola Heidi, +358 295 251 053
  E-post: heidi.ahkola@syke.fi
  Specialforskare
  Haitallisten aineiden tutkimus vesistä, sedimenteistä ja puhdistamolietteestä. Passiivikeräinmenetelmät. Erilaiset haitallisia aineita käsittelevät selvitystyöt.
 • Fjäder Päivi, +358 295 251 434
  E-post: paivi.fjader@syke.fi
  Forskare
  Ympäristölle haitallisten aineiden ja niiden päästölähteiden tutkimus, puhdistamolietteet, Kansallinen kemikaaliohjelma, Pysyvät orgaaniset yhdisteet, muovit ja haitalliset aineet, lääkeaineet ympäristössä
 • Häkkinen Jani, +358 50 598 8680, +358 295 251 793
  E-post: jani.hakkinen@syke.fi
  Forskare
  Eniten kuljetettavien kemikaalien ympäristöriskinarviointi. Ympäristövahinkoihin liittyvät kemialliset riskit. Haitallisten aineiden riskinarvioinnit.
 • Högmander Pia, +358 29 525 2028
  E-post: pia.hogmander@syke.fi
  Forskare
 • Junttila Ville, 
  E-post: ville.junttila@syke.fi
  Forskare
  Haitallisten ja vaarallisten aineiden seurannat vesiympäristössä ja päästölähteiden kartoitus.
 • Jylhä Henna, +358 504 728 247, +358 295 252 050
  E-post: henna.jylha@syke.fi
  Forskare
 • Mehtonen Jukka, +358 295 251 421
  E-post: jukka.mehtonen@syke.fi
  Specialplanerare
  • Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet (ml. VPD:n prioriteettiaineet); päästöt, Watchlist, riskinarviointi ja ohjeistuksia • Haitallisiin aineisiin kuten lääkeaineisiin ja PFAS-yhdisteisiin liittyviä kartoituksia ja selvityksiä • Kansallisia ja kv-työryhmiä; mm. EU:n Itämeristrategian Policy Area HAZARDS, vesien- ja merenhoito, kansallinen kemikaaliohjelma (KELO)
 • Nousiainen Aura, +358 29 525 2264
  E-post: aura.nousiainen@syke.fi
  Specialist
  Isännällisten pilaantuneiden maa-alueiden tunnistaminen ja kestävän kunnostamisen koordinointi ja kehittäminen, pilaantuneiden alueiden toimialakohtaisten selvitysten toimeenpano sekä aluehallinnon PIMA-viranomaisten tukeminen.
 • Pyy Outi, +358 295 251 530
  E-post: outi.pyy@syke.fi
  Ledande Expert
  Pilaantuneet maa-alueet ja niiden kartoitus, riskienhallinta, lainsäädäntö ja EU-yhteistyö.
 • Reinikainen Jussi, +358 295 251 551
  E-post: jussi.reinikainen@syke.fi
  Specialforskare
  pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointi ja -hallinta
 • Rinne Petra, +358 295 251 083
  E-post: petra.rinne@syke.fi
  Forskare
 • Seppälä Timo, +358 295 251 630
  E-post: timo.seppala@syke.fi
  Överinspektor
  Pysyvät orgaaniset yhdisteet, UNEP/UNECE POP-sopimukset, arktinen yhteistyö: vanhentuneiden torjunta-aineiden varastojen käsittely Venäjällä -hanke, PCB, Kansallinen kemikaaliohjelma
 • Siimes Katri, +358 295 251 637
  E-post: katri.siimes@syke.fi
  Forskare
  Haitallisten aineiden vesistökuormitukseen, pintavesien seurantaan ja tilan arviointiin liittyvät tehtävät: Pintavesien kemiallisen tilan luokittelu, torjunta-aineiden seuranta, kasvinsuojeluaineiden ympäristökäyttäytyminen ja sen mallinnus. Kertymärekisteri.
 • Silvola Matti, +358 295 251 641
  E-post: matti.silvola@syke.fi
  Planeringsingenjör
 • Sorvari Jaana, +358 295 252 159
  E-post: jaana.sorvari@syke.fi
  Ledande forskare
  pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointi ja riskinhallinnan ekotehokkuusarviointi, mineraalisten jätteiden ympäristökelpoisuusarviointi
 • Tuomainen Jouko, +358 295 251 701
  E-post: jouko.tuomainen@syke.fi
  Specialforskare
  asiantuntija, selvitykset pilaantuneen maaperän puhdistamisvastuusta
 • Virkkunen Henri, +358 29 525 2025
  E-post: henri.virkkunen@syke.fi
  Forskare
 • Vähä Emmi, +358 29 525 1828
  E-post: emmi.vaha@syke.fi
  Specialist
  Haitallisten aineiden päästöihin, päästöjen vähentämiseen, vesistökuormitukseen ja tilanarviointiin liittyvät tehtävät. Haitallisiin aineisiin liittyvät koordinoivat tehtävät HELCOM PRESSURE -ryhmässä.
 • Äystö Lauri, +358 295 251 843
  E-post: lauri.aysto@syke.fi
  Forskare
  Lääkeaineiden ja muiden haitallisten aineiden ympäristökuormituksen ja riskien arvioimiseen liittyvät tehtävät.

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons