Vatteninformationsystem

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Jyväskylä
Adress: Survontie 9 A, Survontie 9 A,FI-40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Fax:

Oulu
Adress: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Uleåborg, PB 413 Uleåborg universitet
Fax:


 • Järvinen Marko, +358 295 251 241
  E-post: marko.jarvinen
  Enhetschef
  Kasviplanktonseurannan, -analyysin ja tilanarvioinnin kehittäminen, (sinileväseuranta), biologinen vertailulaboratoriotoiminta, järvet, kasviplanktontutkimus


 • Aroviita Jukka, +358 295 251 073
  E-post: jukka.aroviita
  Specialforskare
  Sisävesien ekologisen tilan luokittelun kehitys-, tutkimus- ja asiantuntijatyö. Kansainväliset tutkimushankkeet.
 • Dubrovin Tanja, +358 400 148 874
  E-post: tanja.dubrovin
  Planeringsingenjör
  vesivaratietojärjestelmät, tulvatietojärjestelmä, vesistöjen säännöstely
 • Juntunen Janne, +358 295 251 240
  E-post: janne.juntunen
  Forskare
  3D-COHERENS-virtaus-, vedenlaatu- sekä haitallisten aineiden mallin soveltaminen ja kehittäminen.
 • Juvonen Janne, +358 295 251 232
  E-post: janne.juvonen
  Överinspektor
  vesienhoidon järjestämiseen liittyvät pohjavesiasiantuntijatehtävät, pohjavesiin ja niiden tilaan liittyvät kansalliset ja kansainväliset T&K-tehtävät
 • Järvenpää Lasse, +358 295 251 237
  E-post: lasse.jarvenpaa
  Planeringsingenjör
  vesistötöiden tiedonhallinta, luonnonmukainen vesirakentaminen
 • Koskiaho Jari, +358 295 251 312
  E-post: jari.koskiaho
  Forskningsingenjör
  viljelyalueiden vesistökuormituksen vähentäminen, kosteikot, laskeutusaltaat, valuma-aluemallien soveltaminen
 • Kotamäki Niina, +358 295 251 316
  E-post: niina.kotamaki
  Forskare
  tilastolliset tutkimus- ja mitoitusmenetelmät, vedenlaatumallit
 • Kämäri Maria, +358 295 251 334
  E-post: maria.kamari
  Planeringsingenjör
  Virtavesien morfologisten, hydrodynaamisten ja vedenlaatutekijöiden tutkimus- ja mallinnus.
 • Käppi Tuulia, +358 295 251 005
  E-post: tuulia.kappi
  Forskningsbiträde
  Tutkimusaineiston käsittely, dokumentoint, tutkimuksen avustavat tehtävät.
 • Liukko Ninni, +358 295 251 388
  E-post: ninni.liukko
  Forskare
 • Malve Olli, +358 295 251 401
  E-post: olli.malve
  Ledande forskare
  Vesistöjen vedenlaadun mallintaminen ja ennustaminen, tilastolliset tutkimus- ja mitoitusmenetelmät
 • Martinmäki-Aulaskari Kati, +358 40 581 3442
  E-post: kati.martinmaki-aulaskari
  Forskare
  Vesienhoidon tiedonhallinta- ja asiantuntijatehtävät, paikkatietomenetelmät ja vesistöjen kunnostus ja hoito.
 • Mitikka Sari, +358 295 251 430
  E-post: sari.mitikka
  Limnolog
  vesistöjen tila, vedenlaadun seuranta ja luokittelu
 • Nivala Aleksi, +358 50 535 6570, +358 295 251 036
  E-post: aleksi.nivala
  Forskare
  Paikkatietotutkimus
 • Ropponen Janne, +358 295 251 572
  E-post: janne.ropponen
  Forskare
  3D virtaus- ja vedenlaatumallinnus
 • Silander Jari, +358 295 251 638
  E-post: jari.silander
  Specialforskare
  mallitekniikka, seuranta, kustannus-hyötyanalyysi, innovaatiot
 • Tattari Sirkka, +358 295 251 685
  E-post: sirkka.tattari
  Hydrolog
  hydrologiset- ja maaperäprosessit, hajakuormituksen arviointi ja mallinnus, mallinnuksen laatu
 • Tolkkinen Mikko, +358 50 571 9488, +358 295 252 210
  E-post: mikko.tolkkinen
  Forskare

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons