Haitalliset aineet

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:

Jyväskylä
Osoite: Survontie 9 A, Survontie 9 A,40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Faksi:


 • Salminen Jani, +358 295 251 608
  Sähköposti: jani.salminen
  Ryhmäpäällikkö
  Haitallisten aineiden hallinta kiertotaloudessa, haitalliset aineet (kohtalo, riskinarviointi, kunnostaminen) maaperässä, pohjavedessä ja sedimenteissä.


 • Ahkola Heidi, +358 295 251 053
  Sähköposti: heidi.ahkola
  Tutkija
  Haitallisten aineiden tutkimus vesistä, sedimenteistä ja puhdistamolietteestä. Passiivikeräinmenetelmät. Erilaiset haitallisia aineita käsittelevät selvitystyöt.
 • Fjäder Päivi, +358 295 251 434
  Sähköposti: paivi.fjader
  Tutkija
  Ympäristölle haitallisten aineiden ja niiden päästölähteiden tutkimus, puhdistamolietteet, Kansallinen kemikaaliohjelma, Pysyvät orgaaniset yhdisteet, muovit ja haitalliset aineet, lääkeaineet ympäristössä
 • Häkkinen Jani, +358 50 598 8680, +358 295 251 793
  Sähköposti: jani.hakkinen
  Tutkija
  Eniten kuljetettavien kemikaalien ympäristöriskinarviointi. Ympäristövahinkoihin liittyvät kemialliset riskit. Haitallisten aineiden riskinarvioinnit.
 • Högmander Pia, +358 29 525 2028
  Sähköposti: pia.hogmander
  Tutkija
 • Junttila Ville, 
  Sähköposti: ville.junttila
  Tutkija
  Haitallisten ja vaarallisten aineiden seurannat vesiympäristössä ja päästölähteiden kartoitus.
 • Jylhä Henna, +358 504 728 247, +358 295 252 050
  Sähköposti: henna.jylha
  Tutkija
 • Mannio Jaakko, +358 295 251 406
  Sähköposti: jaakko.mannio
  Johtava tutkija
  Haitallisten ja vaarallisten aineiden arviointi vesiympäristössä. Kaloihin kertyvät vaaralliset aineet. Uusien aineiden kartoitukset. Kansalliset ja kansainväliset työryhmät (mm. HELCOM EN HZ, AMAP POP ja elohopea)
 • Mehtonen Jukka, +358 295 251 421
  Sähköposti: jukka.mehtonen
  Erikoissuunnittelija
  • Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet (ml. VPD:n prioriteettiaineet); päästöt, Watchlist, riskinarviointi ja ohjeistuksia • Haitallisiin aineisiin kuten lääkeaineisiin ja PFAS-yhdisteisiin liittyviä kartoituksia ja selvityksiä • Kansallisia ja kv-työryhmiä; mm. EU:n Itämeristrategian Policy Area HAZARDS, vesien- ja merenhoito, kansallinen kemikaaliohjelma (KELO)
 • Oikari Onni, +358 295 252 212
  Sähköposti: onni.oikari
  Korkeakouluharjoittelija
  Osallistua ympäristövahinkotietojen kokoamiseen sekä vanhojen kaivosten (erit. jätealu-eet) vastuukysymysten selvittelyyn.
 • Pyy Outi, +358 295 251 530
  Sähköposti: outi.pyy
  Johtava asiantuntija
  Pilaantuneet maa-alueet ja niiden kartoitus, riskienhallinta, lainsäädäntö ja EU-yhteistyö.
 • Reinikainen Jussi, +358 295 251 551
  Sähköposti: jussi.reinikainen
  Erikoistutkija
  pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointi ja -hallinta
 • Seppälä Timo, +358 295 251 630
  Sähköposti: timo.seppala
  Ylitarkastaja
  Pysyvät orgaaniset yhdisteet, UNEP/UNECE POP-sopimukset, arktinen yhteistyö: vanhentuneiden torjunta-aineiden varastojen käsittely Venäjällä -hanke, PCB, Kansallinen kemikaaliohjelma
 • Siimes Katri, +358 295 251 637
  Sähköposti: katri.siimes
  Tutkija
  Haitallisten aineiden vesistökuormitukseen, pintavesien seurantaan ja tilan arviointiin liittyvät tehtävät: Pintavesien kemiallisen tilan luokittelu, torjunta-aineiden seuranta, kasvinsuojeluaineiden ympäristökäyttäytyminen ja sen mallinnus. Kertymärekisteri.
 • Silvola Matti, +358 295 251 641
  Sähköposti: matti.silvola
  Kehitysinsinööri
 • Sorvari Jaana, +358 295 252 159
  Sähköposti: jaana.sorvari
  Johtava tutkija
  pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointi ja riskinhallinnan ekotehokkuusarviointi, mineraalisten jätteiden ympäristökelpoisuusarviointi
 • Suomensalo Pinja, +358 295 252 201
  Sähköposti: pinja.suomensalo
  Korkeakouluharjoittelija
  Avustavat työtehtävät haitallisia ja vaarallisia aineita sekä lääkeaineita koskevissa hankkeissa. Osallistuminen näytteenottoon.
 • Tuomainen Jouko, +358 295 251 701
  Sähköposti: jouko.tuomainen
  Erikoistutkija
  asiantuntija, selvitykset pilaantuneen maaperän puhdistamisvastuusta
 • Virkkunen Henri, +358 29 525 2025
  Sähköposti: henri.virkkunen
  Tutkija
 • Vähä Emmi, +358 29 525 1828
  Sähköposti: emmi.vaha
  Tutkija
  Haitallisten aineiden päästöihin, päästöjen vähentämiseen, vesistökuormitukseen ja tilanarviointiin liittyvät tehtävät. Haitallisiin aineisiin liittyvät koordinoivat tehtävät HELCOM PRESSURE -ryhmässä.
 • Äystö Lauri, +358 295 251 843
  Sähköposti: lauri.aysto
  Tutkija
  Lääkeaineiden ja muiden haitallisten aineiden ympäristökuormituksen ja riskien arvioimiseen liittyvät tehtävät.

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta