Valkokatka 

Valkokatka (Monoporeia affinis) kuuluu katkoihin (Amphi- poda). Valkokatka on sivuilta litteä ja 7-11 millimetriä pitkä. Se elää lähinnä hajoavalla aineksella ja viihtyy pehmeillä pohjilla. Päivisin se pysyttelee pohjaan kaivautuneena. Se voi olla myös suodattaja ja kaikkiruokainen. Valkokatka esiintyy lähes kaikissa syvyyksissä, mutta runsaimmin pehmeillä syvillä pohjilla. Sy- vemmillä pohjilla valkokatka usein dominoi pohjaeläimistöä yh- dessä kilkin kanssa ja ne ovat tärkeää ravintoa kaloille.

Valkokatka on jäämerirelikti ja sitä pidetään herkkänä saas- teille. Valkokatkojen määrä väheni voimakkaasti vuonna 2000 Pohjanlahdessa, minkä oletetaan johtuvan enemmänkin ilmas- tonmuutoksista kuin ihmisen vaikutuksesta.


Valkokatkoja (Monoporeia affinis).
Kuva © V.Westberg

 
Kilkki

Kilkki (Saduria entomon) kuuluu siiroihin (Isopoda). Lajilla on monia ruotsinkielisiä nimiä, kuten ishavsgråsugga, skorv, krävika ja spånakäring. Kalastajat tuntevat sen erityisen hyvin, koska se nakertaa pitkiensiimojen syöttejä ja verkkoihin takertuneita kaloja.

Kilkit ovat päältä litteitä ja näyttävät pieniltä panssarivaunuilta. Sukukypsässä iässä ne ovat 3-3,5 cm pitkiä. Kilkit ovat valko- katkan tavoin jäämerireliktejä. Kilkki on kaikkiruokainen, mutta lähinnä petoeläin ja ravinto koostuu pääasiassa valkokatkoista ja liejusimpukoista, mutta se voi olla myös kannibaali ja syödä muita kilkkejä ja jopa omia poikasiaan. Kilkit puolestaan ovat tärkeää ravintoa sitä pohjalta etsiville kaloille, kuten esim. ah- venelle ja siialle. Kilkkejä esiintyy Merenkurkussa lähes kaikilla pohjatyypeillä ja kaikissa syvyyksissä, mutta tavallisin se on pehmeillä pohjilla. Kilkki dominoi pehmeiden pohjien pohjaeläi- mistöä yhdessä valkokatkan kanssa.

 

 


Kilkki (Saduria entomon).
Kuva © V.Westberg

  
Liejusimpukka

Liejusimpukka (Macoma baltica) kuuluu simpukoihin (Bival- via) ja se on Merenkurkun tavallisin simpukka. Se voi kasvaa lähes 3 cm:n pituiseksi, mutta Merenkurkussa se on harvoin yhtä senttimetriä pitempi. Liejusimpukka elää hiekkaisilla ja pehmeillä pohjilla suodattaen sisäänsä sedimentoituvaa kasvi- planktonia tai kuollutta orgaanista ainesta pohjasedimentin pin- takerroksesta. Se esiintyy tavallisimmin matalammilla alueilla, mutta Merenkurkussa jopa n. 50 metrin syvyydessä. Jokisuu- alueilla simpukoita saattaa esiintyä runsaasti, koska niillä on käytettävissään enemmän orgaanista ainesta. Liejusimpukka vaatii kuitenkin 2-3 PSU:n (promillea) suolapitoisuuden. 

 


Liejusimpukoita (Macoma baltica).
Kuva © J.Katajisto

Merisukasmato

Monisukasmatojen (Polychaeta) luokka kuuluu nivelmatoihin ja niitä esiintyy pääasiassa meressä. Merenkurkussa ja Pohjan- lahdella tavattiin vuonna 1993 uusi monisukasmatolaji - merisu- kasmato (Marenzelleria viridis). Tämä uusi tulokas kasvaa runsaat 10 cm pitkäksi, rakentaa sedimenttiin limakäytäviä ja elää liettyneellä aineksella, jota se suodattaa sisäänsä. Sedi- menttiin kaivautuminen vähentää vaaraa joutua petoeläinten saaliiksi. Tätä tulokasta tavataan kaikissa syvyyksissä ja vaihtelevilla pohjatyypeillä, hiekasta mutaan.

Laji on peräisin Amerikan koillisosasta ja se on levinnyt tänne laivojen mukana. Ensimmäiset yksilöt tavattiin Pohjan- merellä ja myöhemmin eteläisellä Itämerellä, minkä jälkeen se levisi merivirtojen mukana pitkin Suomen rannikkoa Merenkurkun pohjoisosaan saakka. Se jatkoi leviämistään länteen Ruotsin puolelle, jossa se tavattiin ensi kerran Norrbyssä vuonna 1993. Ruotsin puolella se leviää lähinnä etelään pitkin rannikkoa, mut- ta sitä on tavattu myös syvemmiltä vesiltä. Kaksi yksilöä on tavattu niinkin pohjoisesta kuin Rånefjärdenistä Pohjanlahdelta, joten laji sietää hyvinkin alhaisia suolapitoisuuksia.

Valkokatkakannan voimakas taantuminen vuonna 2000 vähensi kilpailua ravinnosta ja merisukasmadosta on tullut hyvin yleinen Merenkurkun alueella. Eniten niitä on tällä hetkellä Holmön saariryhmän ympäristössä. Tietyillä merialueilla se on jo yleisin laji.


Merisukasmatoja (Marenzelleria viridis)
Kuva © V.Westberg

  
Surviaissääsket

Surviaissääsket (Chironomidae) esiintyvät tavallisesti ma- keissa vesissä, mutta useat lajit sietävät kuitenkin murtovettä. Surviaissääskentoukat kuuluvat hyönteisten luokaan. Hyönteis- ten toukkia kulkeutuu usein vesistöjen mukana suistoalueille. Metamorfoosin jälkeen aikuiset yksilöt lentävät takaisin vesis- töjä noudatellen. Niitä löytyy useimmiten lähellä rannikkoa muu- taman metrin syvyyteen saakka. Surviaissääskentoukkien lisäksi esiintyy mäkärien ja korentojen ym. toukkia.

Surviaissääskentoukkia esiintyy lähinnä matalilla pohjilla aina 10-15 metrin syvyyteen saakka. Helcomin selvitys vuosilta 1994-1998 osoitti, että surviaissääskentoukkien osuus tava- tuista lajeista oli 53 %. Ne dominoivat usein saastuneilla ja happiköyhillä pohjilla.

 


Surviaissääsken toukkia (Chironomus plumosus);
tulitikku mittakaavana. Kuva © J.Katajisto

 
Harvasukasmadot 

Harvasukasmadot (Oligochaeta) kuuluvat nivelmatoihin ja koostuvat pääasiassa makeanvedenlajeista tai maalajeista (kastemadot). Niiden koko vaihtelee parista millimetristä pariin kymmeneen senttimetriin. Useimmat harvasukasmadot elävät hajottamalla orgaanista ainesta, mutta osa on petoeläimiä. Harvasukasmatoja esiintyy tavallisimmin lähellä rannikkoa, peh- meillä ja hiekkaisilla pohjilla. Useat harvasukasmadot dominoivat surviaissääskentoukkien tavoin saastuneilla ja happiköyhillä pohjilla.

Ei kuvaa